9. Sınıf Tarih Yazılı Soruları-A-

 

ADI SOYADI : ................................................. - A - .../11/2011
NUMARA : ............... 

……………………………………………………………….. 2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9/… SINIFI TARİH DERSİ I. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI


A- Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarındaki boşluklara yazınız. 
1. Taş Devrine ait bir çalışma yapan tarihçi aşağıdaki yardımcı bilim dallarından hangilerini kullanamaz? Altlarını çizerek gösteriniz.

Paleografi – Nümizmatik – Kimya – Coğrafya – Arkeoloji – Epigrafya - Diplomatik

2.Tarih biliminin yöntemleri nelerdir? Maddeler halinde yazarak açıklayınız.
C–2)

3.Tarih nedir? Tanımını yazınız.
C–3)
4. Türklerin kullandıkları takvimleri sırasıyla yazınız.
C–4) 

5. A)“Tarih bilimi için ferman, kronik, anal gibi yazılı belgelerin okunabilmesi önemli bir sorundur. “ Bu sorunu çözme konusunda Tarih Bilimi, hangi bilim dalından yararlanmıştır?
C–5) 
B)Mısır da Tıp ve geometrinin gelişmesinin en önemli sebepleri nelerdir?

6. “Fatih l432-l48l tarihleri arasında yaşayan bir Osmanlı padişahıdır “ Bu açıklamada Tarih Bilimi, hangi bilim dalından yararlanmıştır? 
C–6) 
Arka sayfaya geçiniz


B- Aşağıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğunu parantez içinde belirtiniz. (5x3=15 puan)
1. Astronomi tarih bilimine yardımcı olan bilim dallarından biridir. ( )
2.Osmanlıda ilk vakanüvis Halepli Mustafa Naima Efendi’dir. ( )
3. Tarihi olaylarda aynı sebepler, her zaman aynı sonuçları verir. ( )
4. Yeni Taş devrinde insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlamışlardır. ( ) 
5. Çayönü, insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir. ( )

C- Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (5x3=15 puan)
1. Öğretici tarihçiliğin öncüsü …………………………’dir. 
2.Eski Taş devrinde insanlar geçimlerini …………………………… ve ……………………..… ile sağlamışlardır.
3. Dil bilimi olan ……………………. Tarihe yardımcı bilim dallarından biridir.
4. Ay yılı esaslı takvimi ilk defa ………………………. kullanmıştır.
5. Tarih çağları ile tarih öncesi çağları ………………… …..….. birbirinden ayırır.
D- Aşağıda verilen kelime kavramları ilgili tanımlarıyla eşleştiriniz. (10x1=10 puan) 
( ) 1-Kalkolitik A- Para üzerindeki bilgilerin tespit edilmesi 
( ) 2-Paleolitik B- Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah tarafından yaptırılmıştır. 
( ) 3-Nümizmatik C- Bakır Çağı’nın diğer adıdır.
( ) 4-Kronoloji D- Osmanlılarda mali işlerde aksama olmaması için kullanılmıştır. 
( ) 5-Demir Çağı E- Dünyaca ünlü tarihçimizdir. 
( ) 6-Ahmet Cevdet Paşa F- Eski Taş Devrinin diğer adıdır. 
( ) 7-Heredot G- Olayların tarih sırasına konulması
( ) 8-Halil İnalcık H- Küçük şehir devletlerinin yerini büyük devletlerin almaya başladığı devir.
( ) 9-Rumi Takvim I-Tarih biliminin aynı zamanda hikâyeci tarihçiliğin ilk temsilcisidir.
( ) 10-Celali Takvim K-Osmanlı’da önemli devlet adamı ve vakanüvistir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOT: Soruların puanları yanlarında belirtilmiş olup süre 35 dakikadır. Başarılar Dilerim... 
                                                                                                                             …………………
                                                                                                                        Tarih Öğretmeni

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !